នៅថ្វៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមយុវជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាស្ថាពរក្នុងការប្រណាំងប្រជែងសកម្មភាពសហគមន៏ឆ្នាំ២០១៧ បានទទួលនូវការបណ្តុះបណ្តាលពីវិធីសាស្រ្តនៃការអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួន។
វត្ថុបំណងនៃការបណ្តុះបណ្តាលគឺផ្តោតសំខាន់លើការ អនុវត្តគម្រោង ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញពីគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃទិវារអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៧ និងការរៀចំរបាយការលទ្ធផលនៃគម្រោង។
យុវជនដែលតំណាងក្រុមនីមួយបានធ្វើការជជែកពិភាក្សា ការសួរសំនួរ និងរិះរកនូវគំនិត ការឆ្នៃប្រឌិតផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឧ្យគម្រោងរបស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់។


Community Action Challenge training

In 2017 VolCam network has decided to encourage people in Cambodia to seek the problems in their communities, design the solution and apply for our Community Action Challenge 2017 grant. We have received many great ideas, but only some could be supported. After the careful evaluation of received applications, VolCam has selected 7 teams to receive our guidance and 150 USD grant. First step to successful realization of the projects is the training for team leaders prepared by VolCam members. Representatives from selected 7 teams of #CommunityActionChallenge2017 were invited to training camp on October 10th hosted by VSO Cambodia and prepared by UN Volunteers, AIESEC and VSO. The main goal of the training was to help teams to successfully implement their solution. Therefore we have equipped them with knowledge on how to run a project, how to manage a budget and how to promote the results.


Community Action Challenge trainingAt the beginning, team leaders were given a written feedback to find out what could be improved about their projects. Based on this, they brushed up their ideas through following activities: project management training, group discussion and finance training. At the end, team leaders presented their revised plans for the community improvement to other participants. Equipped with feedback and new knowledge, volunteer team leaders showed that they were prepared to move to the next step. All teams were so active, responsible, and eager to make their community better and VolCam members are already looking forward to seeing how their talents will flower!

The CommunityActionChallenge2017 initiative is supported by UN Volunteers and by EZECOM. Our big thanks go to all the members of the CAC working group, namely AIESEC Cambodia, Cambodia Youth Action, France Volontaires, Habitat for Humanity Cambodia, UN Volunteers Cambodia, VSO Cambodia and Youth Star Cambodia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s